Privacyverklaring Haptotherapie-Linda

Dossier:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd  bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. U kunt van mij verwachten dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor  zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Niet alleen mijn computer is goed beveiligd met een wachtwoord maar ook liggen de dossiers in een afgesloten kast in een goed beveiligde ruimte. Mijn telefoon is eveneens met een wachtwoord beveiligd met een vergrendeling binnen 20 sec. Mijn website beschikt over een SSL certificaat.

Geheimhouding:

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), dat betekent dat ik niet met anderen zal praten over uw dossier of behandeling, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld voor overleg met een andere zorgverlener.

Bewaartermijn:

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

Andere doelen dossier:

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bv als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming , tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: – NAW (naam adres woonplaats)- gegevens verzekerde – geboortedatum verzekerdennummer verzekerde- datum behandeling (bij periodieke factuur datum elke behandeling) – omschrijving behandeling: behandeling haptotherapie – kosten behandeling.

Facturen:

Facturen worden verstuurd met het boekhoudsysteem ‘factuursturen.nl’  deze voldoet eveneens aan de privacy eisen van de AVG.

Datalek protocol: 

In geval van diefstal of verlies van mijn computer kan er sprake zijn van een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Of een organisatie een datalek moet melden, is afhankelijk van de (potentiele) impact van het datalek op de bescherming persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Wanneer dat het geval is zal ik direct de betrokkenen informeren en het datalek melden bij het meldloket datalekken.